លូសដឺម៉ារីយ៉ា - នៅតែមានសុវត្ថិភាពក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំ

ការរក្សាឱ្យមានសុវត្ថិភាពមិនមែនមានន័យថាត្រូវបានរួចផុតពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមមុខវាដោយសន្តិភាព។

អាន​បន្ថែម